תנאי העסקה

הסכם שכירות משנה

שנערך ונחתם בס”ד ב ביום לחודש תשפ”א ביום לחודש ________2021

בין
קנין שמיטה עמותה רשומה
מס’ עמותה 580721744
ע”י הר’ שמעון פרג והר’ יעקב שניידר – מורשי חתימה של העמותה
(להלן “קנין שמיטה”)
לבין:
שם:______________ ת.ז _____________

שם:______________ ת.ז _____________

כתובת: ____________________________________
(שייקראו להלן ביחד או כ”א לחוד “חוכר המשנה”)

הואיל ו”קנין שמיטה” רכשה את זכויות השכירות בקרקע ובנטוע עליה במשק 14 חלקות א’ ו-ב’ ומשק 22 חלקה ב’ במושב ישרש, מיום כ”ט באלול תשפ”א ועד א’ תשרי תשפ”ג (כולל), וזאת ע”פ הסכם שכירות משנה עם חגי קירשנבום גידול ושיווק אתרוגים שנחתם ביום ____________
והואיל ובהסכם הנ”ל עם חגי קירשנבום קיבלה “קנין שמיטה” זכות להשכרת הזכויות שרכשה או חלק מהם, וזאת בהתאם להחלטת מועצת רשות מקרקעי ישראל שתוקפה מיום 16 במרץ 2021 למנינם, המאפשרת שכירות כזו.
והואיל ומטרת “קנין שמיטה” הינה זיכוי הרבים במצוות השמיטה, שכירת עצים ושטחים חקלאיים לשנת השמיטה והשכרתם לאנשים המעוניינים בקיום מצוות השמיטה:
והואיל וחוכר המשנה מעוניין לזכות לקיים מצוות שמיטת קרקעות כדת וכדין:
על כן הגיעו הצדדים להסכמות הבאות:
1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. “קנין שמיטה” משכירה בשכירות משנה לחוכר המשנה וחוכר המשנה שוכר מאת “קנין שמיטה” פיסת קרקע רבועה שיש בה ארבע אמות על ארבע אמות [לפי השיעור הגדול, הידוע כ”שיעור חזון איש”], היינו אורך 2.31 מטר על רוחב 2.31 מטר (לפי כיוון השורות בפרדס), שבמרכזו עומד עץ אתרוגים, כחלק ממשק חקלאי 14 חלקה א-ב במושב ישרש (להלן “הקרקע המוחכרת”). לאחר השלמת הרישום בספרים שתנהל “קנין שמיטה” יישלח לחוכר המשנה שטר שכירות מפורט בו יצוין המיקום המדויק של הקרקע והעץ המוחכרים לו. כמו כן “קנין שמיטה” תסמן בעז”ה את העץ עצמו בשטח, באופן שהחוכר יוכל לזהותו בבירור.

3. 3. תקופת החכירה הינה מיום כ”ט אלול תשפ”א ועד ליום א’ תשרי תשפ”ג (כולל).

4. 4. כל הפירות שיחנטו בעץ הנ”ל בתוך תקופת החכירה יהיו שייכים לחוכר המשנה בלבד. (לתשומת לב. בשורות I ו J הפירות שיהיו מותרים באכילה הם רק אלה שיחנטו אחרי ט”ו בשבט תשפ”ב ב”קנין שמיטה” תפעל למניעת מכשול בענין זה).

5. תנאים נוספים

5.1 חוכר המשנה מתחייב לנהוג בקרקע בתקופת החכירה בהתאם להלכות שמיטת קרקעות. כך בין היתר מתחייב הוא להפקיר את הפירות שיחנטו בה בשנת השביעית, ולעשות בקרקע ובפירות אך ורק פעולות ושימושים המותרים על פי ההלכה.

5.2 בזמן קטיפת פירות מהעץ, מתחייב חוכר המשנה שלא להזיק לעץ ולהקפיד על קטיף זהיר. בין השאר, ייעשה הקטיף אך ורק באמצעות מזמרה המתאימה לקטיף פרי.

5.3 חוכר המשנה שוכר את “קנין שמיטה” לטפל עבורו [בעצמם ו/או ע”י מי מטעמם] בעץ המושכר, להשקותו ולעשות את שאר המלאכות הנצרכות “לאוקמי אילנא” והמותרות בשביעית על פי ההלכה.

5.4 בתום תקופת החכירה, יפנה חוכר המשנה כל חפץ שהביא לקרקע במהלך תקופת החכירה ויחזיר את הקרקע המוחכרת ל”קנין שמיטה” קרוב ככל האפשר למצב בו קיבלה.

5.5 פירות שישארו על העץ עד לאחר ראש השנה תשפ”ג, “קנין שמיטה” תהא רשאית לעשות בהם כרצונם בכפוף להלכות שביעית, ולא יהיה לחוכר המשנה כל תביעה בגין פירות אלה.

5.6 עבור שכירות הקרקע והעץ, ועבור שאר ההוצאות של “קנין שמיטה”, ישלם חוכר המשנה סך_______. התשלום יתבצע בעת הרישום לפי חוזה זה, ועם אישור התשלום ע”י חברת האשראי למקרה של תשלום באשראי, או בעת כיבוד תשלום בדרך מוסכמת אחרת, יקבל המשלם קבלה רשמית המאשרת את התשלום הנ”ל ומהווה אישור לחלות הסכם זה.

5.7 בכל מקרה של ספק הלכתי בתקפות חוזה זה, יתקיים החוזה לפי הדעה המקיימת אותו, והצדדים מוותרים על זכות טענת “קים לי” כנגדו.

5.8 בענייני הלכות שמיטה הנוגעים לקרקע המוחכרת, תנהג “קנין שמיטה” על פי הכרעותיו של הג”ר שאול רייכנברג שליט”א, ו/או הג”ר מרדכי זאב אייכלר שליט”א. לגבי שאר העניינים הנוגעים לחכירה וכו’ עומדת “קנין שמיטה” תחת פיקוחו של הרב אפרים לנדי שליט”א אב”ד “ושפטתם צדק” רמות פולין י-ם ותנהג על פי הכרעותיו.

5.9 אם יתעוררו חילוקי דעות בין הצדדים להסכם זה, אזי הבורר המוסכם בין הצדדים הוא בית הדין “הישר והטוב” בירושלם בהרכב של הגר”נ נוסבוים שליט”א, והכרעתו תחייב את הצדדים. השלמת הרישום לפי חוזה זה נחשבת כחתימה על שטר בוררות לפני בית הדין הנ”ל לכל דבר וענין.

5.10 הצדדים מצהירים כי כל האמור לעיל נעשה בקנין גמור אגב סודר במדל”ב דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי, ובפני ב”ד הבקי בדיני אסמכתא. ולא יפסל שטר זה הן בחסר והן ביתר והן במחק וטשטוש אם יהיו בו.

5.11 כמו כן מצהירים הצדדים, כי הם מעוניינים שהסכם זה על כל התחייבותיו יחול הן על פי תורת ישראל והן להבדיל על פי חוקי מדינת ישראל, וכל טענת “שטר למראית עין” או “שטר לצרכים דתיים” וכדומה לגבי שטר זה, תהיה בלתי קבילה. והכל שריר וקיים.

חתימת העמותה

____________________________________________